تعزیه خانی

تحقيق تعزیه خانی|31018273|kqr
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تعزیه خانیرا مشاهده می نمایید .

تحقيق
متشکل از 35 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
فهرست مطالب
فصل اول : رخت و لباس و اسباب تعزیه
1. رخت و لباس
مقدمه 4
لباس امام‌خوان 6
لباس بچه‌‌خوانان 7
لباس شهادت‌خوانان و جنگجویان موافق 7
لباس اشقیا و مخالف‌خوانان 8
لباس زن‌خوانان 8
لباس فرشتگان و حوریان 9
لباس درگذشتگان و مردگان 9
2. اسباب تعزیه
شمشیر 9
خنجر 10
سپر 10
تیر و کمان 10
خود یا کلاهخود 11
پر 11
زره 11
چکمه 12
عصا 12
مشک 13
چادر 13
عَلَم یا بیرق 14
کجاوه یا هَودَج 14
اسب 15
فصل دوم : موسیقی تعزیه
1. موسیقی آوازی
شیوه‌های مختلف آوازی تعزیه‌خوانان 16
انواع موسیقی ویژۀ تعزیه‌خوانی 17
2. موسیقی‌سازی و غیرآوازی
موسیقی اعلام و فراخوانی 19
موسیقی مقدماتی و تشریفاتی 19
موسیقی صحنه 20
آهنگ‌های ورود تعزیه‌خوانان 20
3. ساز‌های موسیقی تعزیه
سازهای بادی سنتی 21
سازهای کوبی 22
فصل سوم : شیوۀ گفتار در تعزیه‌خوانی
عناصر سازندۀ تعزیه
الف) تک‌خوانی یا تک‌گویی 24
ب) مفاوضه، یا گفت‌وگو میان دو یا چند تن 25
پ) همخوانی یا همسرایی 26
ت) حدیث کردن 27
ث) دعای پایان مجلس، یا گفتار پایانی 27
فصل چهارم : ضرب‌المثل‌ها، تشبیه‌ها، تمثیل‌ها و اصطلاح‌ها
ضرب المثلها 28
تشبیه ها 30
* * *
تصویرها 34